Hva skal vi gjøre med judasene?

Kilde: Telemark Arbeiderblad, 5, juni 1931

Aftenpostens utsendte medarbeider i Porsgrunn skriver idag: "Efter de alvorlige uroligheter igår har politiet satt alle krefter inn på å stanse tumultene, og nu begynner man så smått å bli sterke nok. Det viser sig her som ellers at hvor politistyrken er tilstrekkelig mannsterk og går på under en konsekvent og bestemt ledelse, faller demonstrantene til fote."

Kan man egentlig efter den demonstrasjon som nettopp har funnet sted si at demonstrantene er falt til fote? Hvordan skal borgerpressen klare den biffen imorgen? Nei, arbeiderklassen faller nok ikke til fote så fort som borgerpressen innbiller sig! Det har vist sig idag, og det vil vise sig i den konflikt som vi nu står oppe i.

Papirarbeiderne har allerede vært ute i over elleve uker, og de øvrige grupper fra seks og op til åtte uker. De har ført og er fast besluttet på å føre sin kamp videre inntil et akseptabelt forslag foreligger. De lønnsreduksjoner som arbeidsgiverne krever idag er så uhyrlige at arbeiderne vil kjempe til siste stund mot dem. Skal disse lønnsreduksjoner gjennomføres, så resonnerer arbeiderne som så at de like gjerne kan slutte med å arbeide!

Meglingsmannen har fremsatt et forslag hvor han tildels går inn på disse nedslag, og den 11. juni skal han ha svar. Vi kan vel allerede nu si at vårt svar vil bli: Nei takk til tilbudet!

Og så fortsetter vi kampen, denne kamp som sikkert er en av de mest omfattende og bitreste vi har hatt herhjemme. Det råder en slik kampstemning blandt arbeiderne i dag at arbeidsgiverne burde ta lærdom av det og gi op like godt først som sist. Og forretningsfolk og de som ikke direkte er interessert i konflikten burde øve det nødvendige påtrykk for å få dem til fornuft.

Kampen fortsetter imidlertid og utvides, og særlig under disse forhold må fagorganisasjonen være på vakt overfor alle blokadebrytere og streikebrytere. Det må ikke tillates noen å falle de organiserte arbeidere i ryggen ved å utføre judasarbeide!

Streikebrytere er som bekjent blitt hellige dyr, og det kan sikkert ha sin interesse idag å høre hvad man efter loven ikke har lov til å gjøre med dem. I den berømmelige paragraff 222, tukthusloven, heter det:

"1. Med bøter fra 25 til 25.000 kroner eller fengsel inntil 1 år straffes den, som forsetlig bevirker eller søker å bevirke at noen opsier eller opgir sitt arbeide eller ikke søker eller ikke får arbeide eller at noen opsier eller ikke søker eller ikke antar arbeidere:

a. ved å forulempe ham eller hans husstand ved trusler eller voldsom, fornærmelig eller påtrengende atferd,

b. ved å følge ham fra sted til sted,

c. ved å gi offentlig oplysning om hvem som arbeider eller har arbeidet eller har søkt arbeide under arbeidsstans,

d. ved å hindre ham i hans arbeide eller erhverv ved utilbørlig adferd."

Nå vet dere hvad dere ikke må gjøre overfor streikbryterne. Men det står ingen ting i tukthusloven om at man er forpliktet til å smile og være hyggelig mot streikbryterne, det er ennu ikke slått fast i loven at man er nødt til å arbeide sammen med dem! Loven kan aldri hindre at disse skabbdyr blir fredløse i sin egen klasse! -

Streikbryterne på Menstad har fått en chanse til å ordne seg. Idag er det enda tid for dem, og jeg vil si at solidariteten med deres egne klassefeller er en helligere plikt enn å opfylle noen tre månederes kontrakter. Men hvis de fortsetter, hvad skal det da bli av dem og med dem? De har slektninger og omgangsvenner som alle andre mennesker, men det er klart at ingen lenger vil ha noe med denslags personer å gjøre hvis de fortsetter med sitt judasarbeide!

De bør også huske på at det bare er så lenge konflikten varer at arbeidsgiverne vil vite av dem. Når konflikten er over, har de ikke mer bruk for dem.

Under alle omstendigheter vil ikke kampen mot streikebryterne bli opgitt. Aftenposten's korrespondent her i byen mener nok at gemyttene kjølner efter at lederen Berby er blitt fanget inn og transportert vekk fra byen, og han skriver også at politiet har ennu flere i kikkerten. Jeg antar dog at denne demonstrasjon og dette møte er et svar som skal gi myndighetene, politiet og den borgerlige presse noe å tenke på.

Roll Hansen har grunn til å gå med nesen i klut idag. Men dette at han har gjort en dumhet igår behøver jo ikke forhindre at han kan gjøre den god igjen ved å slippe vår kamerat ut igjen!