Besindighed, Viisdom og Retfærdighed

Kilde: Skaaler og Foredrag i Carl Johans-Forbundet den 8. Marts 1858. Christiania 1858, s. 27-29.

Vi have, mine høistærede Herrer! som naturligt var, først og fremst ved vore to allerede tømte Skaaler mindet om den Personlighed og den Begivenhed, som nærmest have foranlediget dette vort Festmøde; men til den sidste af disse slutter sig ligesaa naturlig en tredie Skaal, som smerteligen skulde savnes af Alle, hvis den ikke blev fremført som den første iblandt dem, der danne den følgende Række: en Skaal for Hs. Maj. Kong Oscar. - En Bygning er ikke fuldført fordi dens Grundsteen er lagt, dens Indre ikke ordnet fordi dens Mure ere reiste; og "Nordens Tvillingborg" blev heller ikke fuldendt i Aaret 1814. Foreningen af tvende Riger, - af tvende Folk, som igjennem Aarhundreder havde staaet fiendtlig ligeoverfor hinanden, var ikke Døgnets, ja ikke engang en Menneskealders Værk. I 30 Aar arbeidede Carl Johan med utrættelig Iver paa Fuldførelsen af sit begyndte Storværk, og dog gaves der Bygningsstene, som selv hans stærke Aand ikke endnu magtede at løfte, fordi Timen dertil ikke endnu var kommen. "Dog end Hans Aand til Norden smiler, den vaager end og kan ei døe" lød det nylig i vor Sang; Carl Johans Aand gik i Arv til Oscar, og Han har fortsat sin store Faders Værk. Med den Besindighed, Visdom og Retfærdighed, som ere de skjønnest fremtrædende Hovedtræk i denne vor høit agtede og elskede Konges Charakteer, har han trofast værnet om Rigernes ydre og indre Fred, under truende Forholde hævdet deres Frihed og Selvstændighed, og styrket Foreningens Baand imellem dem, idet flere vigtige Krav af ham ere fyldestgjorte. Gud forlene Ham dertil fremdeles Sin Naade og Kraft, og høre de varme Bønner, som trindtomkring i Landene opsendes for Ham, at Han snart med gjenvunden Helbred og fornyet Kraft maatte styre Rigerne til Folkenes Lykke og Held! -