Prinsipper i lokalpolitikken

Kilde: www.regjeringen.no

Fordi Oslo er en stor by med stort folketall, i alle fall sammenliknet med de øvrige kommuner her til lands, har en gjennom noen år hatt en ordning med bydelsutvalg. Denne ordningen ble satt i verk dels for å desentralisere en del avgjørelser i kommunen, og dels for å skape et større engasjement omkring oppgavene i lokalmiljøet.

I dag kan vi uten tvil slå fast at en har lykkes i å skape større engasjement i lokalmiljøene. De erfaringer en har trukket til nå vil være viktige når en skal bygge denne ordningen videre ut.

Fra Arbeiderpartiets side er det klart at vi ønsker et utvidet lokaldemokrati. Bydelsutvalgene må få en tilfredsstillende mulighet "til å arbeide med saker av lokal interesse. Dette går fram av Oslo Arbeiderpartis program foran dette valget, og det er understreket i det bydelsprogrammet Arbeiderpartilagene her på Stovner har utarbeidet.

Det at lokallagene i en bydel utarbeider et eget bydelsprogram er nettopp et utslag av et sterkt engasjement. Og det er et uttrykk for at en ønsker å ta ansvar for utformingen av bydelen. Jeg har merket meg at programmet slår fast at Arbeiderpartiet i bydelen ønsker å løse oppgavene i fellesskap med bydelens befolkning. Det krever en levende partiorganisasjon som evner å fange opp synspunkter og holdninger hos befolkningen i bydelen.

Dermed vil Arbeiderpartiet i lokalsamfunnet være et redskap for alle som ønsker å arbeide for en bedre by og en bedre bydel, og som ønsker at Arbeiderpartiets ideer skal legges til grunn for virksomheten i samfunnet.

Bydelsprogrammet behandler en rekke områder der en ved felles innsats, og dels med kommunens hjelp, kan få til forbedringer for menneskene i lokalsamfunnet.

Kravene:

- om trafikksanering og trafikkfrie enklaver

- om småbedrifter og verksteder til bydelen

- om å la dette fine kinolokalet bli et senter for barnefilm,

er alle saker som vil være positive bidrag til det miljøet Stovnerfolket skal leve i.

Spesielt interessant er forslaget om å engasjere seg i en egen arbeidsmarkedspolitikk i bydelen. Gjennom et samarbeid mellom bydelsutvalget og Arbeidsformidlingen, som har kontor her i Stovner senter, ønsker en å finne løsninger på en del av de arbeidsmarkedsproblemer som finnes i bydelen. Særlig er det pekt på oppgaven å finne løsninger for den arbeidsledige ungdommen. Det er liten tvil om at en del av de ungdomsproblemer en har hatt her i bydelen har sin rot i at ungc mennesker går uten meningsfull beskjeftigelse. Dersom disse unge menneskene kommer inn i et arbeids- eller opplæringsforhold, så er det antakelig den mest effektive, og framfor alt den mest positive måten å løse problemene på.

Jeg har nevnt disse tingene fra bydelsprogrammet til Arbeiderpartiet her på Stovner, dels for å trekke fram en del av de sakene Arbeiderpartiet her i bydelen vil arbeide for, men også for å vise hvordan Arbeiderpartiets grunnleggende idéer og prinsipper kan få håndfaste uttrykk også i lokalpolitikken. Det sies ofte at skillelinjene i lokalpolitikken ikke er så klare. Det kan kanskje virke slik om en ser de enkelte saker isolert. Men også i lokalpolitikken er det vesentlig hva slags grunnholdninger og hva slags prinsipper den politiske virksomheten drives etter.