Trontale

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/Trontaler.html?id=87094

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

Norge er mulighetenes samfunn. Vi har lange demokratiske tradisjoner, store naturressurser, sterke offentlige velferdstjenester og et høyt utdannings- og kompetansenivå. Evnen til både å skape og dele har gjort Norge til ett av verdens beste land å leve i.

Vår gode økonomiske situasjon gir også økte muligheter til å bidra internasjonalt i arbeid mot fattigdom og for en fredeligere verden. Norge skal være tydelig som fredsnasjon og som miljønasjon. Regjeringen vil videreføre engasjementet for et styrket FN, blant annet gjennom en aktiv rolle i arbeidet for reform.

Norges olje- og gassformue gir store inntekter, men innebærer samtidig et stort forvalteransvar.
Formuen skal også komme senere generasjoner til gode. Regjeringen vil legge stor vekt på en god forvaltning av vår felles finansielle formue, og vil følge opp de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond.

Hovedmålene i den økonomiske politikken er arbeid til alle, en rettferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. De ulike delene av politikken skal virke sammen for å oppnå dette.

Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken, slik at denne kan bidra til stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Skattesystemet skal gi stabile inntekter til fellesskapet, samtidig som det skal bidra til en god inntektsfordeling, et bedre miljø og høy verdiskaping i hele landet.

idskraften er vår viktigste ressurs. Vi må legge forholdene til rette slik at flest mulig får ta i bruk sine evner og kan bidra i arbeidslivet. Høy yrkesdeltakelse og redusert fattigdom krever en arbeidsmarkedspolitikk som også inkluderer personer med redusert arbeidsevne eller svak tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering, og en handlingsplan mot fattigdom.

For å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, etableres det en ny helhetlig og brukerrettet arbeids- og velferdsforvaltning. Frem til 2010 vil det bli etablert lokale NAV-kontorer i alle landets kommuner.

Regjeringen vil fortsette samarbeidet med partene i arbeidslivet. Moderate lønnsoppgjør er nødvendig for å sikre en fortsatt sterk konkurranseutsatt sektor og lav arbeidsledighet. Det er et mål å sikre et arbeidsmarked med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og å hindre sosial dumping.

Regjeringen arbeider for et inkluderende samfunn, fritt for rasisme. Deltagelse i arbeidslivet er sentralt for en vellykket integrering. Regjeringen vil legge frem en egen handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrere. Regjeringen vil også legge frem forslag til en ny utlendingslov. Loven skal legge til rette for en samfunnstjenlig og styrt innvandring.

Regjeringen vil ta hele landet i bruk, og vil arbeide for å beholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Høsten 2006 vil det bli lagt frem en stortingsmelding om forvaltningsreform. Målet er å styrke folkestyret og å utnytte lokale og regionale fortrinn til beste for samfunnet. Regjeringen vil også legge frem en egen stortingsmelding om utviklingen i hovedstadsområdet.

Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode og brukertilpassede velferdstjenester. En sterk og sunn kommuneøkonomi er et viktig fundament for et godt velferdssamfunn.

Regjeringen legger derfor opp til et fortsatt høyt nivå på kommunesektorens inntekter i 2007.

Regjeringen vil legge til rette for å nå full barnehagedekning innen utgangen av 2007. Målet er å tilby barnehageplasser med høy kvalitet til lav pris til alle som ønsker det.

Regjeringen arbeider for å styrke den offentlige fellesskolen, og vil våren 2007 legge frem et forslag om endringer i friskoleloven.

es i grunnopplæringen over en treårsperiode fra og med høsten 2006. Dette vil føre til en rekke endringer i opplæringens innhold, struktur og organisering.

Evalueringen av kvalitetsreformen i høyere utdanning ferdigstilles ved årsskiftet 2006-2007. Regjeringen vil følge opp denne.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning.

Forskningsinnsatsen skal styrkes. Regjeringen vil legge frem en proposisjon om norsk deltakelse i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologi.

Regjeringen vil legge frem Nasjonal helseplan for perioden 2007-2010. Pasienttilbudet i sykehusene skal videreutvikles og bedres med utgangspunkt i en sterkere brukermedvirkning. Opptrappingsplanen for psykisk helse vil bli fulgt opp. Innsatsen for rusmiddelavhengige skal forsterkes og samordnes bedre.

Målet om 10 000 nye årsverk i omsorgstjenesten følges opp gjennom styrkingen av kommuneøkonomien.

Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om tannhelsetjenesten, der pasientrettigheter og offentlig stønad til tannbehandling blir viktige temaer.

Regjeringen vil våren 2007 også legge frem en stortingsmelding som presenterer en strategi mot sosial ulikhet i helse.

Regjeringen vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Regjeringen fører en resolutt politikk i kampen mot kriminalitet. Ofrenes stilling skal styrkes. Det vil bli

gjennomført et pilotprosjekt med elektronisk merking av volds- og trusselutøvere. Regjeringen vil styrke kapasiteten i kriminalomsorgen og vil legge frem en proposisjon med forslag til lovendringer som skal bidra til å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen.

Norge skal bidra til bekjempelse av terrorisme og organisert kriminalitet, nasjonalt så vel som internasjonalt. Det er planlagt en rekke øvelser i 2007.

Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk. Arbeidet med å bedre rammebetingelsene for frivillig sektor vil bli videreført.

Regjeringen vil fortsette gjennomføringen av Kulturløftet. For å styrke kulturens plass i samfunnet vil det bli fremmet forslag om en egen kulturlov.

Regjeringen har lagt opp til en bred høring om forholdet mellom staten og Den norske kirke. Dersom det skal gjøres endringer i dagens modell, er det et mål å samle et bredest mulig flertall i Stortinget bak vedtakene.

Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling av ny og lønnsom næringsvirksomhet. Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om eierskapspolitikk. Gjennom et aktivt eierskap skal staten bidra til at selskapene forvaltes og utvikles på en måte som samfunnet er tjent med.

Regjeringen vil arbeide for å opprettholde et levende landbruk over hele landet. Regjeringen ønsker å sikre utøverne i landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, og vil arbeide for et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon. Ambisjonen er at all mat som produseres og importeres, skal være trygg.

Et rent og rikt hav er viktig for å opprettholde livskraftige kystsamfunn. Bekjempelse av det ulovlige fisket i Barentshavet vil ha høyeste prioritet. Regjeringen vil sikre en bærekraftig havbruks- og ressursforvaltning.

Samferdsel er en viktig del av næringspolitikken og en forutsetning for levende distrikter. Regjeringen vil foreslå en betydelig satsing på økt utbygging og bedre vedlikehold av vei- og banenettet vårt.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om IKT. Det er et mål å sikre bredbånd til alle som ønsker det.

Regjeringen legger stor vekt på å utvikle en sikrere og mer variert energiforsyning. Bruken av fornybare energiressurser og naturgass skal økes.

Regjeringen vil føre en offensiv miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Arbeidet for en mer omfattende og ambisiøs klimaavtale etter Kyotoprotokollens første periode har høy prioritet.
Regjeringen vil denne høsten legge frem en stortingsmelding om miljøgifter med forslag til nye og strengere virkemidler.
Det vil fortsatt bli ført en offensiv politikk for å motvirke nedbygging av strandsonene og for å bedre allmennhetens tilgang.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre langsiktig ressursforvaltning og verdiskaping på norsk kontinentalsokkel innenfor miljømessig forsvarlige rammer og i sameksistens med andre næringer. Sentralt her står en bærekraftig utbygging og drift av petroleumsressursene i Barentshavet i samarbeid med Russland.

Nordområdene er et strategisk satsingsområde for Regjeringen. Strategien for nordområdene skal baseres på økt kunnskap, god ressursutnyttelse og et aktivt nærvær. Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med Russland, USA og andre sentrale vestlige land innenfor rammen av nordområdedialoger.

Regjeringen vil fortsatt arbeide aktivt innenfor FN og NATO, ankerfestene for norsk utenrikspolitikk.

Det er et mål å styrke FNs evne til krisehåndtering, og Norge vil bidra til dette både militært og sivilt.

e i internasjonale operasjoner er både et uttrykk for internasjonal solidaritet og et bidrag til norsk sikkerhet. Norge vil videreføre engasjementet i Afghanistan.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å omstille og videreutvikle Forsvaret, slik at det blir bedre tilpasset nye sikkerhetsutfordringer. Forsvarets evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i nord vil bli styrket. Regjeringen har nedsatt et bredt sammensatt forsvarspolitisk utvalg for å forberede grunnlaget for en ny langtidsplan.

jeringen vil fortsette arbeidet for kjernefysisk nedrustning og for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk og vil videreføre et nært samarbeid med EU, med utgangspunkt i en mer aktiv oppfølging av EØS-avtalen.

Det er i Norges og det internasjonale samfunns interesse å videreutvikle et åpent, regelbasert og rettferdig handelssystem. Regjeringen vil arbeide for at forhandlingene om en ny WTO-avtale gjenopptas og sluttføres. Regjeringen vil også intensivere arbeidet med EFTAs frihandelsavtaler.

Regjeringen vil forsterke utviklingssamarbeidet med andre land og gjøre mer for å bekjempe fattigdommen i verden. Norge vil spesielt vektlegge arbeidet for kvinner, miljø, fred, og rettferdig forvaltning av naturressurssene. Engasjementet for å sikre verdens barn vaksiner vil bli styrket.

Regjeringen vil føre an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld til de fattigste landene.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 151. Storting for åpnet.