Den politiske utvikling

Kilde: www.regjeringen.no

Utviklingen i Polen fyller oss alle med dyp bekymring. Vi er vitne til en undertrykkelse hvis omfang og hardhet er enda verre enn vi efter de første meldinger måtte være forberedt på. Et umenneskelig system som har forspilt alle muligheter for å vinne folkets oppslutning, forsøkes opprettholdt ved stadig voksende maktbruk. I den utstrekning vi i det hele tatt kan utøve noen innflytelse i denne tragiske utvikling, måvåre ord og handlinger medvirke til å bygge opp et voksende internasjonalt press mot bruk av makt, for moderasjon og besinnelse fra makthaverens side. Samtidig må den humanitære hjelp fortsette for fullt.

Denne pressekonferansen er innkalt for å gi anledning til spørsmål vedrørende den politiske utvikling i høst og Regjeringens planer.

Man kan heldigvis ikke si at stortingsarbeidet i den nettopp avsluttende høstsesjon har budt på noen dramatikk. En mindretallsregjering kunne ikke vente at det ikke skulle skje forandringer i dens forslag i Stortinget. Det gir et skjevt bilde av forholdene når man kaller det «nederlag» for Regjeringen når man forhandler seg frem til kompromisser i Stortinget. Man kan heller ikke vente at Regjeringen skal mene at forandringene i deres forslag alltid gjør dem bedre. Men takket være samarbeid mellom de tre borgerlige partiene, er det vedtatt et bedre statsbudsjett enn den forrige regjering foreslo.

Blant hovedresultatene av budsjettsamarbeidet vil jeg gjerne understreke opphevelsen av den skatteforhøyelse som Arbeiderpartiet ville ha, og dessuten lettelser for barnefamiliene. Man kan således fastslå at den sosiale profil i skattesystemet blir noe bedre neste år enn i år. Videre peker jeg på de sterkt forbedrede vilkår for frivillig oppsparing, og minsket vekst i offentlige utgifter.

De økonomiske utsikter for 1982 er likevel ikke gode, i det utviklingen ute er svakere enn tidligere ventet, og Norges konkurranseevne er blitt ytterligere svekket i inneværende år.

Organisasjonene vil efter vårt skjønn fremme felles interesser hvis de vil medvirke til et inntektsoppgjør til våren som setter tæring efter næring, slik at konkurranseevne, produksjon og nasjonalinntekt kan begynne å stige igjen. Vi mener at stortingsflertallet, ved å ta bort den skatteforhøyelse som har vært vanlig efter valg, har bidradd til å legge grunnlaget bedre til rette for et moderat oppgjør.

Samtidig med budsjettbehandlingen har Regjeringen også dels tatt, dels varslet en rekke initiativ for å oppfylle andre deler av de tre partiers felles erklæring og Høyres program. Dette gjelder både avbyråkratisering, vern om eiendomsretten, oppmyking av NRK-monopolet og andre spørsmål vedrørende enkeltmenneskers og institusjoners handlefrihet.

Vi vil nå gå i gang med vårens lovgivningsprogram og statsbudsjett for 1983, i samsvar med våre forpliktelser. Vi er fullt klar over at Høyre - med litt over en tredel av Stortinget - ikke kan få alle løsninger helt ut som vi helst vil ha dem. Men med det gode samarbeidsklima som ved årets utgang preger forholdet mellom de tre borgerlige partier, ser Regjeringen med glede frem til et interessant arbeidsår 1982.