Nå er det på tide å ta hverdagen tilbake

Kilde: www.regjeringen.no

God kveld alle sammen,

Det er kanskje ikkealtmed hverdagen vi elsker.

Men er detnoevi har skjønt under pandemien, så er det hvor verdifulle hverdagene er for oss.

Hverdager som inneholder skole, jobb og fritidsaktiviteter, trening og sosiale møteplasser med venner og familie.

Sånn har det ikke helt vært de to siste årene. Istedenfor har vi måttet tilpasse oss smitte, sykdom og nye virusvarianter. Det skal vi også fremover, men vi er bedre beskyttet, har mer kunnskap og er bedre rusta.

Nå er det på tide å ta hverdagen tilbake.

I kveld gjør vi lettelser på de fleste av tiltakene sånn at vi kan leve mer som normalt.

Så vet vi at det har sin pris i form av smitte og sykefravær - men prisen for tiltakene er høyere.

Alle lettelsene trer i kraft fra kl. 23 i kveld.

Dere finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no.

Jeg starter medskoler, barnehager og høyere utdanning.

Vi går nå over til grønt nivå for barnehager og skoler. Barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger og klasser.

Høyskoler, universitet og fagskoler anbefales å tilby full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Vi opphever antallsbegrensningene i klasserom og auditorier, og anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes for studenter på campus.

Allorganisert idrett og fritidsaktiviteterkan foregåheltsom normalt.

Vifjerner kravet om hjemmekontor, men anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass.

Vi fjerner anbefalingen om antallsbegrensninghjemme.

Viavviklerskjenkestoppen forserveringssteder,og det er heller ikke krav til bordservering. Serveringsstedet skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Treningssentre, svømmehaller og lignendekan nå åpne opp som normalt, men med smittevernfaglig forsvarlig drift. Det må være mulig å holde avstand på 1 meter, og det skal være rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påprivate og offentlige arrangementerpå offentlig sted, både innendørs og utendørs, vil vi ikke ha noen nasjonal tallfestet antallsbegrensning.

Men vi viderefører kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holdeminst 1 meter avstandtil andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. På arrangementer med faste tilviste plasser så kan likevel alle plassene benyttes.

Så gjør vi betydelige lettelser i TISK-strategien:

Rett før helga, avviklet vi råd om jevnlig testing.

Nå avvikler vi ogsåpliktentil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til smittede.

Vi anbefaler derimot at de tester seg daglig i fem dager etter siste nærkontakt med den smittede.

Videre er detkundem som har symptomer som bør teste seg.

Barn trengerikkelenger å teste seg med mindre de har symptomer.

Det er ikke lenger krav til testing vedinnreise til Norge. Men uvaksinerte må fortsatt ha med negativ test før innreise.

Nå forkorter vi ogsåisolasjonstidenfra 6 til 4 dagerfor dem som er smittet. Men du skal være feberfri i minst 24 timer. Dette gjelder også dem som allerede er smittet.

Kort oppsummert:

Vi går fra detaljerte regler til en kombinasjon av meter, munnbind og sunn fornuft.

***

For å sikre best mulig forutsigbarhet fremover, styrker regjeringen beredskapen, slik at vi er klare dersom endringer må skje raskt.

For det førstehar Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet levert forslag til et overordnet rammeverk med tiltakspakker påfem trinnvise tiltaksnivå.Det enkelte nivået beskriver lettelser, justeringer og innstramninger.

Vi skal jobbe videre med å presisere tiltaksnivåene. Her blir innspill fra de ulike sektorene og aktørene viktige i det videre arbeidet.

For det andresender vi snart ut på høring et lovforslag om bruk av koronasertifikat.

Og for det tredjeoppdaterer vi strategi- og beredskapsplanen for håndtering av pandemien. Den vil beskrive hvordan vi skal leve med viruset på lang sikt. Målet vårt er å legge frem planen i løpet av våren.

****

To år med tiltak og redusert sosial kontakt har påvirket livene våre.

Spesielt blant barn og unge ser vi en økt pågang til psykisk helsehjelp, og flere har mer alvorlige lidelser enn tidligere.

Det krever at regjeringa stiller opp. Og det gjør vi.

Vi har satt av flere millioner kroner til å styrke psykisk helsehjelp for blant annet barn, unge og studenter. Vi styrker sykehusene og kommunale helse- og omsorgstjenester. Og vi viderefører frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre.

Og så vil jeg oppfordre alle som kjenner noen som kanskje har hatt det vanskelig. Ta kontakt og vis at du er der.

Fortsatt er det noen som har grunn til å være bekymret for å bli smittet. Det må vi alle huske.

Vi må ta vare på hverandre også på vei ut av denne pandemien.

***

For, kjære alle sammen,

Vi er ikke ferdige med pandemien - men vierpå vei ut av den.

Det er på tide å omstille oss.