Alle må gjøre en innsats

Kilde: www.regjeringen.no

Korona-viruset setter oss alle på prøve. Antall smittede øker verden over og det er uro i verdensøkonomien.

Jeg forstår at folk er bekymret. Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi koronautbruddet truer folks liv og helse.

Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte.

Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp.

Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette.

Regjeringen følger situasjonen tett, og norske helsemyndigheter har vært godt forberedt.

Vi er fortsatt i en tidlig fase av epidemien.

Helsemyndighetene planlegger for en situasjon der antall smittede vil øke kraftig i månedene som kommer.

Dette er krevende for norsk helsevesen, og jeg vil takke alle som gjør en stor innsats.

Vi må alle gjøre en innsats for å begrense og forsinke smittespredningen.

De fleste av oss vil ikke oppleve denne sykdommen som veldig dramatisk, men vi har et særskilt ansvar for å beskytte mennesker som er spesielt utsatte for å bli alvorlig syke.

Derfor må vi alle følge helsemyndighetenes råd for å hindre smitte.

Det viktige nå er å unngå for bratte topper i smittekurven slik at ikke for mange blir syke samtidig.

Det er viktig av to grunner:

Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle både de korona-syke og de som er syke av andre årsaker. Derfor må vi flate ut toppene.

Jo lenger vi klarer å begrense og forsinke smitten, jo større sjanse er det for at det er blitt utviklet vaksine eller behandling.

Regjeringen ser på ulike tiltak vi kan gjøre på både kort og lang sikt.

I slutten av februar fikk Norge sitt første påviste Korona-tilfelle.

En rekke forebyggende tiltak var allerede gjennomført og nødvendig ansvar fordelt:

I januar fikk Helsedirektoratet delegert myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til å koordinere innsatsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte.

I februar ble det gitt hjemmel som gjør det mulig for Helse- og omsorgsdepartementet å innføre meldeplikt, rasjonering eller eksportforbud for å sikre tilgang til nødvendige varer. Tiltakene er aktuelle både for legemidler og medisinsk utstyr, og annet utstyr som for eksempel munnbind.

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet utvidede fullmakter. Direktoratet kan nå pålegge helsepersonell å arbeide utover ordinær arbeidstid og rekvirere hoteller og andre bygg for å isolere smittede dersom dette skulle bli nødvendig.

Vi arbeider også med å bygge opp lagre av kritiske legemidler og sikre tilgangen til annet medisinsk utstyr.

Fraværsgrensen for elever som har fravær av helsegrunner ble endret ut skoleåret.

Norge har i mange år arbeidet aktivt for bedre internasjonal beredskap mot epidemier og pandemier. Norge var med på å etablere vaksinealliansen GAVI og Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI). I februar ga vi 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom CEPI.

Arbeidet har gitt resultater, og CEPI har nå en vaksinekandidat klar for kliniske tester. Vi jobber for at flere andre land skal bidra til vaksineutviklingen, og flere vurderer nå å øke sine bidrag til CEPI.

I februar støttet vi også opp om den umiddelbare globale responsen mot utbruddet og ga 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjons humanitære innsats.

Situasjonen vi nå står oppe i er utfordrende, og den treffer mange deler av samfunnet. Det gjør også at regjeringen følger denne situasjonen på mange områder.

Helse- og omsorgsministeren har det operative løpende ansvaret for håndteringen, og han har i dag redegjort om saken for Stortinget.

Næringsministeren møtte før i dag en rekke representanter for næringslivet, der regjeringen fikk innspill til viktige tiltak.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har i dag tatt initiativ til dialog med universitetene og høyskolene om avlegging av eksamen.

Vi er også i dialog med arbeidstagerorganisasjonene.

Vi vil fortsette å ha tett dialog med nærings- og arbeidslivet.

I tillegg har jeg invitert alle de parlamentariske lederne til et møte denne uken for å diskutere situasjonen og forsøke å få en samstemt respons.

De siste dagene har vi med all tydelighet sett at viruset får store konsekvenser også for verdensøkonomien.

Børsene har falt. Enkeltnæringer sliter. Reiselivsbedrifter opplever sviktende etterspørsel. Flyselskaper innstiller flygninger.

Industrien frykter internasjonal tilbakegang.

Derfor jobber regjeringen nå med tiltak i tre ulike faser:

I første fase vil vi allerede på fredag komme med nødvendige strakstiltak for å motvirke unødvendige konkurser og oppsigelser.

I andre fase jobber vi med ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet.

I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.

I tredje fase forbereder vi mer generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, som kan settes inn når behovet oppstår.

Tiltakene skal være målrettede, ha rask effekt og være avgrenset i tid.

Regjeringen vurderer fortløpende hvilke økonomiske tiltak som kan være aktuelle og når disse eventuelt skal iverksettes.

Regjeringens viktigste jobb er nå å sørge for at samfunnet håndterer situasjonen så godt som mulig.

Nå vil Jan Tore redegjøre for den økonomiske situasjonen og tiltakene som regjeringen vil iverksette for å trygge norske jobber og norsk næringsliv.